top of page

De algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (AV) hebben betrekking op alle (reclame)uitingen, diensten, producten en materialen van Snel Test Direct B.V. (STD) en alle daaraan verbonden (al dan niet vrijgestelde) consulenten. Wanneer er specifieke overeenkomsten worden gesloten, worden deze AV geacht daar onderdeel van uit te maken. Op deze AV en alle inhoudelijke zaken is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. 

(STD) is statutair gevestigd te (1054JJ) Amsterdam aan de Gerard Brandtstraat 6F, en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 85148822.


Artikel 1 – Definities AV
In deze AV wordt verstaan onder;
1. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een testovereenkomst sluit met STD.

2. Diensten: alle door STD af te nemen testen op het gebied van sexueel overdraagbare ziekten;.
3. Producten: door (STD) gebruikte en geleverde producten.
4. Client: de te diagnosticeren persoon of individu, bij wie uit hoofde van een opdracht van een opdrachtgever een test wordt verricht. Dit kan maar hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn als de opdrachtgever. 

 

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de Seksuele gezondheidszorg tussen STD en de cliënt.

2. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan STD derden betrekken, welke STD kan selecteren en contracteren, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de opdrachtgever vereist.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door STD derden dienen te worden betrokken.
4. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen STD en opdrachtgever. Hiervan kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming.
5. Afwijkingen van deze AV zijn alleen geldig als ze schriftelijk in een daartoe strekkende overeenkomst tussen de hulpverlener en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
6. STD draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de opdrachtgever of de cliënt een afschrift daarvan.
7. De opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden voor zover dat van toepassing is.
8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
9. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. STD en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
10. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
11. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
12. STD treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de patiënt te voorkomen.
13. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.
14. STD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van de eigendommen van opdrachtgevers of cliënten. Dit heeft ook betrekking op achtergelaten eigendommen.

 

Artikel 3 – Voorafgaande toestemming

1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een testovereenkomst is de toestemming van de cliënt vereist.
2. Als de cliënt dat verzoekt, legt STD schriftelijk vast voor welke verrichtingen zij toestemming heeft verkregen en verstrekt STD de patiënt een afschrift daarvan.
3. Als de cliënt jonger is dan 12 jaar is niet zijn of haar toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die het gezag over hem of haar uitoefenen of van zijn of haar voogd.
4. Als de cliënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de cliënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem of haar uitoefenen of van zijn of haar voogd vereist. De verrichting kan slechts zonder deze toestemming worden uitgevoerd als deze kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen of als de cliënt na de weigering van toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen.

 

Artikel 4 – De testovereenkomst

1. De testovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan STD de opdracht verstrekt tot het verrichten van testen op het gebied van sexueel overdraagbare ziekten en STD de opdracht tot het verstrekken van deze testen aanvaardt.
2. Voor het aangaan van de testovereenkomst dient de opdrachtgever de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de cliënt.
3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane testovereenkomst.
4. Deze Algemene voorwaarden worden aan de cliënt ter inzage aangeboden op de  website van STD.
5. Door met de behandeling aan te vangen, verklaart cliënt deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.

 

Artikel 5 – Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen, etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van deze termijn vervallen is.
Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met loyaliteitsprogramma’s of andere kortingsprogramma’s of -acties.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. STD zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemerschap uitvoeren.
2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan STD worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft STD het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Onder de in twee genoemde gegevens wordt ook het tonen van een geldig identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van STD te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is STD gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.
4. STD is niet aansprakelijk voor de schade, in welke vorm dan ook, ontstaan ten gevolge van door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor STD kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien de overeenkomst de verplichting voor opdrachtgever behelst bepaalde gegevens te leveren, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke andere wijze ook verstrekt, zal STD deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik aanvaarden. STD zal dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen dan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. De gegevens mogen noch geheel nog gedeeltelijk worden overgenomen of op welke andere wijze dan ook mogen vermenigvuldigd.
6. Na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever zal STD de testuitslag aan een behandelend arts doorgeven.
7. Indien door omstandigheden welke niet toerekenbaar zijn aan STD een geplande opdracht, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet kan worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan de ondernemer verschuldigd.
 

Artikel 7 – Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn opgeschort, zodra en zolang de opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag, met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, dan wel zolang STD door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente kan doen gelden.
2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen STD de overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal Opdrachtgever, indien er sprake is van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
3. STD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, te ontbinden indien:
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst door STD kennis is genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
4. Voorts is STD bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van STD op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien STD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit wet en overeenkomst.
6. STD behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Niets van de uitingen, diensten, producten en/of materialen van STD mag zonder vooraf verleende, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog.
2. Toestemming wordt uitsluitend verleend door STD en daarom kan worden verzocht via info@sneltestdirect.net.

Artikel 9 – Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

1. De tarieven voor de dienstverlening door STD worden aan opdrachtgever bekend gemaakt via de website of met een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging.
2. Alle tarieven zijn inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief bijkomende (on)kosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Producten van STD zijn online te boeken en via de website vooraf te betalen.

4. Na ontvangst van de betaling is de boeking definitief, evenals de betaling.

5. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook indien dat geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden – behoudt STD zicht het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze.
6. STD mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van STD mag worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7. STD bevestigt de tariefswijziging of verhoging als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel onverwijld middels een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever, met vermelding van de omvang en de datum waarop de wijziging respectievelijk verhoging zal ingaan.

 

Artikel 10 – Betaling

1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: Bij alle behandelingen moet het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de behandeling digitaal worden voldaan. Het staat STD en opdrachtgever vrij om een andere wijze van betaling overeen te komen.
2. De opdrachtgever en/of cliënt dient zelf na te gaan of men in aanmerking komt voor de bijdrage van een zorgverzekeraar. De mogelijkheid bestaat dat i) daarvan geen sprake is; in dat geval dient men de door STD in rekening gebrachte vergoeding zelf te dragen of ii) men komt wel in aanmerking voor een bijdrage van een zorgverzekeraar; de gemaakte kosten dient men dan achteraf zelf te declareren.
 

Artikel 11 – Annuleringen

1.Afspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door cliënt, of zonder dat de cliënt verschijnt niet worden afgezegd, worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Bij vooruitbetaling zal geen restitutie verleend worden. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van STD tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.
 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Indien STD aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door STD in aan opdrachtgever in rekening is gebracht!. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan..
2. STD is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan STD toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
3. STD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat STD is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. STD is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. Opdrachtgever wordt bij het sluiten van een overeenkomst met STD steeds geacht STD hiervoor te vrijwaren.
5. STD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. STD is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van i) de testafname; ii) de uitslag van de afgenomen test of iii) verband houdend met (het gebruik van) de door STD verstrekte informatie of geleverde diensten, tenzij anders bij Wet bepaald.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de STD lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de cliënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.
8. Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet direct aan STD zijn gelieerd, wordt afgewezen.
9. Indien als gevolg van de uitslag een medische behandeling noodzakelijk is, kan STD een aanbeveling doen voor een behandelend arts. Deze arts is echter geen onderdeel van deze overeenkomst en alle aansprakelijkheid met betrekking tot de behandeling ligt geheel bij de behandeld arts volgens diens eigen beroepsaansprakelijkheid. STD kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de behandeling en alles wat daaruit voortvloeit.

10. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de hulpverlener lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de cliënt in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.
11. Als de opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de cliënt niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.
 

Artikel 13 – Inspanningsverplichting

STD heeft ten aanzien van de door haar geteste cliënten een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de cliënt en/of opdrachtgever zal zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste testresultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. STD aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, een testresultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

 

Artikel 14 – Overmacht

1. STD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. In geval van overmacht is STD niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.
3. Onder overmacht wordt onder anderen verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop STD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor STD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In ieder geval (maar niet uitsluitend) behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, staking overheidsmaatregelen en niet levering door toeleveranciers.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
5. Voor zover STD ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is STD gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15 – Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart STD voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak een andere is dan aan STD toerekenbaar is. Indien STD uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden STD zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is STD, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van STD en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. STD beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de testovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij STD nadat de opdrachtgever en/of cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij STD ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door STD per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Opdrachtgever en STD komen overeen eerst zich in te spannen om samen het geschil op te lossen.
5. Geschillen kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechter.
6. Met inachtneming van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is ter zake van alle mogelijke geschillen uitsluitend bevoegd de (kanton)rechter in de Rechtbank Amsterdam.
7. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.
8. Op alle rechtsbetrekkingen tussen STD en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 – Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en te allen tijde in schriftelijke of elektronische vorm opvraagbaar bij STD. Het staat STD te allen tijde vrij om deze AV te wijzigen. Met een wijziging vervallen alle eerdere versies: van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page